Παρουσίαση έργου

Στόχος του προγράμματος είναι η διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης και η παροχή κατάλληλης και ηλικιακά προσαρμοσμένης μαθησιακής υποστήριξης στα ίδια τα παιδιά, συνδυαστικά με την παροχή ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής στήριξης στις οικογένειες τους. Το πρόγραμμα βασίζεται σε διεπι- στημονική προσέγγιση και στοχεύει στην ολιστική διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών με βάση τις ανάγκες τόσο των παιδιών όσο και των άλλων μελών της οικογένειας. Μια κινητή μονάδα, αποτελούμενη από ειδικευμένους επαγγελματίες μετακινείται σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης κατόπιν ραντεβού, εντοπίζει τη φύση, το βάθος και την έκταση του προβλήματος και καταρτίζει εξατομικευμένο σχέδιο υποστήριξης, με δωρεάν ατομικές συνεδρίες για τα παιδιά και τους γονείς, με στόχο τη σωστή αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.

Το έργο διενεργείται σε δύο κύριες φάσεις.

Α φάση

Αξιολόγηση: Στην αρχική αξιολόγηση γίνονται συναντήσεις με κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Εάν κριθεί σκόπιμο γίνονται συναντήσεις με λογοθεραπευτή, νοσηλευτή ή/και παιδοψυχίατρο.

Η συμμετοχή στην Α’ Φάση του προγράμματος δεν κάνει υποχρεωτική την συμμετοχή στην Β’ Φάση του προγράμματος.

Β φάση

Υποστήριξη Παιδιού και Οικογένειας: Ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνονται στην φάση της αξιολόγησης, προσφέρονται υπηρεσίες στήριξης στο παιδί και την οικογένεια. Προσφέρονται συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης στους γονείς σε συνεργασία με ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό και εκπαιδευτική υποστήριξη στο παιδί ή/και λογοθεραπευτική υποστήριξη. Όλες οι υποστηρικτικές συνεδρίες πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διασφαλίζοντας την ασφάλεια της σύνδεσης και των προσωπικών δεδομένων. Για την συμμετοχή στις συνεδρίες υποστήριξης είναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού συμβατό με την πλατφόρμα του πανεπιστημίου ( πχ laptop, tablet, smartphone, σταθερός υπολογιστής)

Επιπλέον: Εκπαιδευτική επαναξιολόγηση

Στην εκπαιδευτική επαναξιολόγηση επαναλαμβάνονται στοχευμένα κάποιες ασκήσεις για να διαπιστωθεί μαθησιακή πρόοδος.